செந்தமிழ்.org

தேனாறு

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
தேனாறு பாயுமடி .....அகப்பேய்!
திருவடி கண்டவர்க்கே
ஊனாறு மில்லையடி .....அகப்பேய்!
ஒன்றையும் நாடாதே.