செந்தமிழ்.org

தானற

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
தானற நின்றவிடம் .....அகப்பேய்
சைவங் கண்டாயே
ஊனற நின்றவர்க்கே .....அகப்பேய்
ஊனமொன்று இல்லையடி.