செந்தமிழ்.org

தன்னை

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
தன்னை அறியவேணும் .....அகப்பேய்!
சாராமற் சாரவேணும்
பின்னை அறிவதெல்லாம் .....அகப்பேய்!
பேயறி வாகுமடி.