செந்தமிழ்.org

தத்துவம்

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
தத்துவம் ஆனதடி .....அகப்பேய்
சகலமாய் வந்ததடி
புத்தியுஞ் சொன்னேனே .....அகப்பேய்
பூத வடிவலவோ.