செந்தமிழ்.org

சூழ

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
சூழ வானமடி .....அகப்பேய்!
சுற்றி மரக்காவில்
வேழம் உண்டகனி .....அகப்பேய்!
மெய்யது கண்டாயே.