செந்தமிழ்.org

சும்மா

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
சும்மா இருந்துவிடாய் .....அகப்பேய்
சூத்திரஞ் சொன்னேனே
சும்மா இருந்தவிடம் .....அகப்பேய்
சுட்டது கண்டாயே.