செந்தமிழ்.org

சாதி

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
சாதி பேதமில்லை .....அகப்பேய்!
தானாகி நின்றவர்க்கே
ஓதி உணர்ந்தாலும் .....அகப்பேய்!
ஒன்றுந்தான் இல்லையடி.