செந்தமிழ்.org

சமய

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
சமய மாறுமடி .....அகப்பேய்
தம்மாலே வந்தவடி
அமைய நின்றவிடம் .....அகப்பேய்
ஆராய்ந்து சொல்வாயே.