செந்தமிழ்.org

சத்தாதி

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
சத்தாதி ஐந்தடியோ .....அகப்பேய்
சாத்திரம் ஆனதடி
மித்தையும் ஆகமடி .....அகப்பேய்
மெய்யது சொன்னேனே.