செந்தமிழ்.org

காடும்

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
காடும் மலையுமடி .....அகப்பேய்
கடுந்தவம் ஆனால்என்
வீடும் வெளியாமோ .....அகப்பேய்
மெய்யாக வேண்டாவோ.