செந்தமிழ்.org

எத்தனை

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
எத்தனை சொன்னாலும் .....அகப்பேய்
என் மனந்தேறாதே
சித்து மசித்தும்விட்டே .....அகப்பேய்
சேர்த்துநீ காண்பாயே.