செந்தமிழ்.org

உன்னை

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
உன்னை அறிந்தக்கால் .....அகப்பேய்
ஒன்றையும் சேராயே
உன்னை அறியும்வகை .....அகப்பேய்
உள்ளது சொல்வேனே.