செந்தமிழ்.org

இந்திர

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
இந்திர சாலமடி .....அகப்பேய்!
எண்பத்தொரு பதமும்
மந்திரம் அப்படியே .....அகப்பேய்!
வாயைத் திறவாதே.