செந்தமிழ்.org

அத்தி

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
அத்தி வரைவாடி .....அகப்பேய்
ஐம்பத்தோர் அட்சரமும்
மித்தையாங் கண்டாயே .....அகப்பேய்
மெய்யென்று நம்பாதே.