செந்தமிழ்.org

அஞ்சயும்

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
அஞ்சயும் உண்ணாதே .....அகப்பேய்!
ஆசையும் வேண்டாதே
நெஞ்சையும் விட்டுவிடு .....அகப்பேய்!
நிட்டையில் சேராதே.