செந்தமிழ்.org

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்

தமிழ் நஞ்சுண்ண - பராபர - நாத - விந்து - நாலு - வாக்காதி - சத்தாதி - வசனாதி - காரணம் - ஆறு - பிருதிவி - தேயு - வான - அகாரம் - மகார - வன்னம் - அத்தி - தத்துவம் - இந்த - பாவந் - எத்தனை - சமய - ஆறாறும் - உன்னை - சரியை - யோகம் - ஐந்துதலை - இறைவன் - கண்டு - உள்ளது - அறிந்து - ஈசன் - சாத்திரமும் - ஆறு - எத்தனை - நாச - நாணம் - சும்மா - உன்றனைக் - வானம் - சைவ - ஆசை - ஆணவ - ஒன்றும் - சும்மா - கலைகள் - இந்து - ஆணல - என்ன - காடும் - பரத்தில் - பஞ்ச - பங்கம் - தானற - சைவம் - பிறவி - ஆரலைந் - தேனாறு - வெள்ளை - அறிவுள் - வாசியிலே - தூராதி - உண்டாக்கிக் - நாலு - மூலம் - இந்திர - பாழாக - சாதி - சூழ - தானும் - மந்திரம் - பூசை - சொல்ல - தத்துவத் - வார்த்தை - சாத்திரம் - என்ன - தன்னை - பிச்சை - கோலம் - ஒப்பனை - மோட்சம் - பாலன் - கண்டதும் - அஞ்சயும் - நாதாந்த - ஒன்றோடு - தோன்றும் - பொய்யென்று - வேதம் -