செந்தமிழ்.org

அகநானூறு

தமிழ் கார்விரி - முதிராத் - கோழிலை - இருங்கழி - முல்லை - இருங்கழி - கோழிலை - வானம் - தன்கடற் - இருங்கழி - மண்கண் - நெடுங்கயிறு - வினைநன் - ஈன்று - பகுவாய் - மறந்து - கானல் - வைகுபுலர் - மலிபெயல் - கடல்முகந்து - வந்துவினை - வாடல் - சேற்றுநிலை - அழிவில் - அன்னாய்! - காய்ந்துசெலற் - சிறுபைந் - இன்இசை - தண்கயத்து - அயத்துவளர் - களையும் - ஆய்நலம் - கொடுந்திமிற் - நிறைந்தோர்த் - அருள் - கொடுந்தாள் - நாள்உலா - ஆடுஅமைக் - வலம்சுரி - மலைமிசைக் - தீந்தயிர் - முதைச்சுவற் - தெறுகதிர் - விளங்குபகல் - நெடுமலை - கேள்கேடு - தேம்படு - வாள்வரி - அரையுற்று - உளைமான் - நிழல்அறு - வேந்துவினை - அகல்அறை - எரிஅகைந் - நீசெலவு - புணர்ந்தோர் - பல்இதழ் - உள் - கூனல் - கேளாய் - அழியா - மௌவலொடு - கறங்குவெள் - நெடுவேள் - நாம்நகை - நாம்நகை - உண்ணா - அரம்போழ் - நினவாய் - இலங்குவளை - மன்றுபா - அம்ம - ஏனலும் - வானம் - திதலை - ஆறுசெல் - இகுளை! - அம்ம - இலமலர் - வலிமிகு - ஓங்குமலைச் - பனைத்திரள் - சிறுபுன் - நெஞ்சுநடுங்கு - நோகோ - படுமழை - அரியற் - ஒடுங்கீர் - கொளக்குறை - வயங்குமணி - யாமம் - மரம்தலை - வாரணம் - விண்தோய் - நகைநனி - துன்அருங் - பூங்கண் - கடவுட் - எல்வளை - வானம் - தோள்புலம்பு - பெருங்கடல் - திரைஉழந்து - மதிஇருப் - கானுயர் - நெடுங்கொடி - மாமலர் - நிலாவின் - வயங்குவெள் - உலகுடன் - என்னெனப் - அணங்குடை - கேளாய் - தாஇல் - வினைநவில் - அகலிரு - ஊருஞ் - வானுற - செல்க - அன்பும் - உணர்குவென் - பிரசப் - அலமரல் - கார்பயம் - மான்றமை - செவ்வீ - பிணர்மோட்டு - மண்ணா - அம்ம - எவன்கொல்? - தூதும் - இடம்படுபு - வேனிற் - நன்னன் - வேலும் - மண்டிலம் - முதைபடு - தயங்குதிரைப் - மழையில் - புகையின் - கோடுற - அறியாய் - தொடிதோள் - இருங்கழி - பொறிவரிப் - விசும்பு - இருவிசும்பு - நீளிரும் - தண்கதிர் - குணகடல் - பொன் - செய்வது - நன்னெடுங் - சிறியிலை - வெள்ளி - தொடிஅணி - சென்மதி; - குடுமிக் - வானம் - கூறாய் - இலைஒழித்து - நிலம்நீர் - கோதை - பயங்கெழு - இடைபிறர் - பகலினும் - பெரும்பெயர் - உழுவையொ - வயவாள் - கடுந்தேர் - நெஞ்சுடன் - நீலத் - துறைமீன் - மாக - கான - ஓங்குதிரைப் - பசித்த - வயங்குவெயில் - இம்மென் - விருந்தும் - ஊரல் - வழையமல் - பூங்கணும் - கழிப்பூக் - நீடுநிலை - முளைவளர் - ஓடா - இருள்படு - குழற்காற் - வீங்குவிசைப் - உய்தகை - ஒறுப்ப - வாங்குஅமை - வளமழை - நகைநன்று - தோளும் - என்ஆ - அரம்போழ் - கழியே - வேற்றுநாட்டு - ஆள்வினைப் - மதவலி - கொடுமுள் - நீலத்து - பல்பூந் - பாம்புடை - நிறைசெலல் - மாதிரம் - அகல்வாய் - தாழ்சினை - இலங்குசுடர் - தொடுதோற் - அருந்தெறன் - முனைகவர்ந்து - மாக்கடல் - செல்லல் - கோடை - நந்நயந்து - ஆளி - பிறருறு - தற்புரந்து - இருந்த - தன்னோ - பொய்கை - திருந்திழை - அறியாய் - உவர்விளை - பார்வல் - தாழ்பெருந் - கோடுயர் - களவும் - தண்கயம் - சிமைய -