Senthamil.Org

மறையவன்

தேவாரம்

மறையவன் உலகவன் மாயமவன் 
பிறையவன் புனலவன் அனலுமவன் 
இறையவன் எனவுல கேத்துங்கண்டங் 
கறையவன் வளநகர் கடைமுடியே.
மறையவன் உலகவன் மதியவன் மதிபுல்கு 
துறையவன் எனவல அடியவர் துயரிலர் 
கறையவன் மிடறது கனல்செய்த கமழ்சடை 
இறையவன் உறைதரும் இடமிடை மருதே.
மறையவன் மதியவன் மலையவன் நிலையவன் 
நிறையவன் உமையவள் மகிழ்நடம் நவில்பவன் 
இறையவன் இமையவர் பணிகொடு சிவபுரம் 
உறைவென உடையவன் எமையுடை யவனே.
மறையவன் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்