Senthamil.Org

மறையர்வா

தேவாரம்

மறையர்வா யின்மொழி மானொடு வெண்மழுக் 
கறைகொள்சூ லம்முடைக் கையர்கா ரார்தரும் 
நறைகொள்கொன் றைநயந் தார்தருஞ் சென்னிமேல் 
பிறையர்கோ யில்லர தைப்பெரும் பாழியே.
மறையர்வா எனத்தொடங்கும் தேவாரம்