Senthamil.Org

மறியொரு

தேவாரம்

மறியொரு கையர் போலும் 
மாதுமை யுடையர் போலும் 
பறிதலைப் பிறவி நீக்கிப் 
பணிகொள வல்லர் போலுஞ் 
செறிவுடை அங்க மாலை 
சேர்திரு வுருவர் போலும் 
எறிபுனற் சடையர் போலும் 
இன்னம்பர் ஈச னாரே.
மறியொரு எனத்தொடங்கும் தேவாரம்