Senthamil.Org

புஜமகள்தன்

தேவாரம்

புஜமகள்தன் கோனயனும் புள்ளினொடு 
கேழலுரு வாகிப்புக்கிட் 
டாமளவுஞ் சென்றுமுடி யடிகாணா 
வகைநின்றான் அமருங்கோயில் 
பாமருவும் கலைப்புலவோர் பன்மலர்கள் 
கொண்டணிந்து பரிசினாலே 
காமனைகள் புஜரித்துக் களிகூர்ந்து 
நின்றேத்துங் கழுமலமே.
புஜமகள்தன் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்