Senthamil.Org

புஜத்தா

தேவாரம்

புஜத்தா டிக்கழி யாதேநீர் புஜமியீர்
தீத்தா டித்திறஞ் சிந்தையுள் வைம்மினோ
வேர்த்தா டுங்காளி தன்விசை தீர்கென்று
கூத்தா டியுறை யுங்குட மூக்கிலே.
புஜத்தா எனத்தொடங்கும் தேவாரம்