Senthamil.Org

நலமிகு

தேவாரம்

நலமிகு திருவித ழியின்மலர் 
நகுதலை யொடுகன கியின்முகை 
பலசுர நதிபட அரவொடு 
மதிபொதி சடைமுடி யினன்மிகு 
தலநில வியமனி தர்களொடு 
தவமுயல் தருமுனி வர்கள்தம 
மலமறு வகைமனம் நினைதரு 
மறைவன மமர்தரு பரமனே.
நலமிகு எனத்தொடங்கும் தேவாரம்