Senthamil.Org

தொடைமலி

தேவாரம்

தொடைமலி இதழியுந் துன்எ ருக்கொடு 
புடைமலி சடைமுடி யடிகள் பொன்னகர் 
படைமலி மழுவினர் பைங்கண் மூரிவெள் 
விடைமலி கொடியணல் விசய மங்கையே.
தொடைமலி கொன்றைதுன் றுஞ்சடை யன்சுடர் வெண்மழுவாட் 
படைமலி கையன்மெய் யிற்பகட் டீருரிப் போர்வையினான் 
மடைமலி வண்கம லம்மலர் மேல்மட வன்னம்மன்னி 
நடைமலி நன்னிலத் துப்பெருங் கோயில் நயந்தவனே.
தொடைமலி எனத்தொடங்கும் தேவாரம்