Senthamil.Org

திருமா

தேவாரம்

திருமா லடிவீழத் திசைநான் முகனேத்தப் 
பெருமா னெனநின்ற பெம்மான் பிறைச்சென்னிச் 
செருமால் விடையூருஞ் செல்வன் திரைசூழ்ந்த 
கருமால் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே.
திருமா லடிவீழத் திசைநான் முகனாய 
பெருமா னுணர்கில்லாப் பெருமான் நெடுமுடிசேர் 
செருமால் விடையூருஞ் செம்மான் திசைவில்லா 
அருமா வடுகூரில் ஆடும் மடிகளே.
திருமா எனத்தொடங்கும் தேவாரம்