Senthamil.Org

தளிசாலைகள்

தேவாரம்

தளிசாலைகள் தவமாவது தம்மைப்பெறி லன்றே
குளியீருளங் குருக்கேத்திரங் கோதாவிரி குமரி
தெளியீருளஞ் சீபர்ப்பதந் தெற்குவடக் காகக்
கிளிவாழையொண் கனிகீறியுண் கேதாரமெ னீரே.
தளிசாலைகள் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்