Senthamil.Org

தறிபோலாஞ்

தேவாரம்

தறிபோலாஞ் சமணர்சாக் கியர்சொற்கொளேல் 
அறிவோரால் நாமம் அறிந்துரைமின் 
மறிகையோன் தன்முடி மணியார்கங்கை 
எறிபவன் இராமன தீச்சுரமே.
தறிபோலாஞ் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்