Senthamil.Org

தன்னு

தேவாரம்

தன்னு ருவை யொருவர்க் கறிவொணா 
மின்னு ருவனை மேனிவெண் ணீற்றனைப் 
பொன்னு ருவனைப் புள்ளிருக் குவே@ர் 
என்ன வல்லவர்க் கில்லை யிடர்களே.
தன்னு எனத்தொடங்கும் தேவாரம்