Senthamil.Org

கையினி

தேவாரம்

கையினி லுண்டுமேனி யுதிர்மாசர் குண்டர் 
இடுசீவ ரத்தி னுடையார் 
மெய்யுரை யாதவண்ணம் விளையாட வல்ல 
விகிர்தத் துருக்கொள் விமலன் 
பையுடை நாகவாயில் எயிறார மிக்க 
குரவம் பயின்று மலரச் 
செய்யினில் நீலமொட்டு விரியக் கமழ்ந்து 
மணநாறு கொச்சை வயமே.
கையினி லுண்பவர் கணிகைநோன்பர் 
செய்வன தவமலாச் செதுமதியார் 
பொய்யவ ருரைகளைப் பொருளெனாத 
மெய்யவ ரடிதொழ விரும்பினனே 
வியந்தாய்வெள் ளேற்றினை விண்ணவர் தொழுபுகலி 
உயர்ந்தார்பெருங் கோயிலுள் ஒருங்குடன் இருந்தவனே.
கையினி எனத்தொடங்கும் தேவாரம்