Senthamil.Org

கேடு

தேவாரம்

கேடு மூடிக் கிடந்துண்ணு நாடது 
தேடி நீர்திரி யாதே சிவகதி 
கூட லாந்திருக் கோளிலி ஈசனைப் 
பாடு மின்னிர வோடு பகலுமே.
கேடு எனத்தொடங்கும் தேவாரம்