Senthamil.Org

கறுக்கொண்

தேவாரம்

கறுக்கொண் டரக்கன் கயிலையைப் 
பற்றிய கையுமெய்யும் 
நெறுக்கென் றிறச்செற்ற சேவடி 
யாற்கூற்றை நீறுசெய்தீர் 
வெறிக்கொன்றை மாலை முடியீர் 
விரிநீர் மிழலையுள்ளீர் 
இறக்கின்று நும்மை மறக்கினும் 
என்னைக் குறிக்கொண்மினே.
கறுக்கொண் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்