Senthamil.Org

ஒலிநீர்

தேவாரம்

ஒலிநீர் சடையிற் கரந்தா யுலகம்
பலிநீ திரிவாய் பழியில் புகழாய்
மலிநீர் மருகல் மகிழ்வா யிவளை
மெலிநீர் மையளாக் கவும்வேண் டினையே.
ஒலிநீர் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்