Senthamil.Org

ஆதியந்த

தேவாரம்

ஆதியந்த மாயினாய் ஆலவாயில் அண்ணலே 
சோதியந்த மாயினாய் சோதியுள்ளோர் சோதியாய் 
கீதம்வந்த வாய்மையால் கிளர்தருக்கி னார்க்கல்லால் 
ஓதிவந்த வாய்மையால் உணர்ந்துரைக்க லாகுமே.
ஆதியந்த எனத்தொடங்கும் தேவாரம்