Senthamil.Org

வெவiயை

திருமந்திரம்

வெவiயை அறிந்து வெவiயி னடுவே
() ஒளiயை அறியி நுளிமுறி யாமே
தௌiவை அறிந்து செழுநந்தி யாலே
வெவiயை அறிந்தனன் மேலறி யேனே
() உளியை
வெவiயை எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்