Senthamil.Org

விஞ்ஞான

திருமந்திரம்

விஞ்ஞான கன்மத்தால் மெய்யகங் கூடிய
அனையான கன்மத்தி நால்சுவர் யோனிபுக்
கெஞ்ஞான மெய்தீண்டி யேயிடை யிட்டுப்போய்
மெய்ஞ்ஞான ராகிச் சிவமேவல் உண்மையே
விஞ்ஞான எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்