Senthamil.Org

நவமென்னும்

திருமந்திரம்

நவமென்னும் நாமத்தை நாவில் ஒடுக்கிச்
சிவமென்னும் நாமத்தைச் சிந்தையுள் ஏற்றப்
பவமது தீரும் பரிசும்அது அற்றால்
அவதி தீரும் அறும்பிறப்பு அன்றோ 

 அதிசூக்கும பஞ்சாக்கரம்
நவமென்னும் எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்