Senthamil.Org

ஏற்றி

திருமந்திரம்

ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்குங் 
காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறி வாரில்லை
காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறி வாளர்க்குக்
கூற்றை யுதைக்குங் குறியது வாமே
ஏற்றி எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்