செந்தமிழ்.org

வேதாந்தவேதம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
வேதாந்தவேதம் எல்லாம் விட்டொழிந்தே நிட்டையிலே
ஏகாந்தமாக இருப்பதினி எக்காலம்?