செந்தமிழ்.org

வேடிக்கையும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
வேடிக்கையும் சொகுசும் மெய்ப்பகட்டும் பொய்ப்பகட்டும்
வாடிக்கை எல்லாம் மறந்திருப்பது எக்காலம்?