செந்தமிழ்.org

வெல்லும்மட்டும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
வெல்லும்மட்டும் பார்த்து, வெகுளியெலாம் விட்டு அகன்று
சொல்லுமட்டும் சிந்தை செலுத்துவது எக்காலம்?