செந்தமிழ்.org

வெட்டுண்ட

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
வெட்டுண்ட புண்போல் விரிந்த அல்குல் பைதனிலே
தட்டுண்டு நிற்கை தவிர்வதுவும் எக்காலம்?