செந்தமிழ்.org

வெட்டவெளி

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
வெட்டவெளி தன்னில்விளைந்த வெறும் பாழ்
திட்டமுடன் கண்டு தெளிவது இனி எக்காலம்?