செந்தமிழ்.org

விளங்குகின்ற

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
விளங்குகின்ற தாரகையை வெய்யோன் மறைத்தாற்போல்
களங்கமற உன்காட்சி கண்டறிவது எக்காலம்?