செந்தமிழ்.org

வாயோடு

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
வாயோடு கண்மூடி மயக்கமுற்று நில்லாமல்
தாயோடு கண்மூடி தழுவி நிற்பது எக்காலம்?