செந்தமிழ்.org

வவ்வெழுத்தும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
வவ்வெழுத்தும் மவ்வெழுத்தும் வாளாகும் சிவ்வெழுத்தும்
அவ்வெழுத்தின் உள்ளே அடங்கி நிற்பது எக்காலம்?