செந்தமிழ்.org

வம்படிக்கும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
வம்படிக்கும் மாதருடன் வாழ்ந்தாலும் மன்னுபுளி
யம்பழமும் ஓடும்போல் ஆவதினி எக்காலம்?