செந்தமிழ்.org

மூன்று

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
மூன்று வளையம் இட்டு முளைத்தெழுந்த கோணத்தில்
தோன்றும் உருத்திரனைத் தொழுது நிற்பது எக்காலம்?