செந்தமிழ்.org

மும்மலமும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
மும்மலமும் சேர்ந்து முளைத்தெழுந்த காயம் இதை
நில்மலமாய்க் கண்டு வினை நீங்கி இருப்பது எக்காலம்?