செந்தமிழ்.org

முப்பாழும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
முப்பாழும் பாழாய், முதற்பாழும் சூனியமாய்
அப்பாழும் பாழாய் அன்பு செய்வது எக்காலம்?