செந்தமிழ்.org

முன்னை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
முன்னை வினை கெடவே மூன்று வகைக் காட்சியினால்
உன்னை வெளிப்படுத்தி உறுவது இனி எக்காலம்?